Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
MENU
Pazarlama Programı

 

PAZARLAMA ÖN LİSANS PROGRAMI

Pazarlama Mesleği Hakkında Genel Bilgi

Toplumumuzda yaygınlıkla “Satış” olarak bilinen Pazarlama, aslında üretim öncesinden başlayıp satışı ve satış sonrası çalışmaları da içine alan geniş kapsamlı bir işletme faaliyetidir.

Geçmişte, işletmeler pazarlamaya önem vermemiş daha çok üretimle ilgilenmiştir. Klasik üretici mantığına göre çok satış yapmanın yolu fazla üretim ve yüksek kaliteden geçer. Ancak, günümüzde bir işletme kaliteli ürünler üretse bile iyi bir pazarlama ağı bulunmuyorsa satış oranı düşük kalır.

Günümüzde sanayi sektörlerindeki gelişmeler rekabet ortamını canlandırmıştır. Firmalarımız sadece yurt içinde değil uluslararası pazarlarda da satış yapmaya başlamıştır. Ayrıca, tüm sektörlerde ürün yelpazesinin genişlemesi, yeni ürünleri bilimsel yöntemlerle pazarlamayı zorunlu hâle getirmiştir. Bu olumlu gelişmeler pazarlamanın önemini daha belirgin hale getirmiş, bu alandaki mesleklerin saygınlığını da arttırmıştır.

Gelinen noktada sadece büyük kuruluşların değil atölye tipi üretim yapan küçük veya orta büyüklükteki işletmelerin bile modern tekniklerle çalışan profesyonel pazarlama ekipleri vardır. Pazarlama birimlerinde, her biri kendi alanında uzman meslek elemanları görev yapar. Sektörel deneyim ve kişisel yeteneklere bağlı olarak bu birimlerdeki meslekî pozisyonlar ve unvanlar değişir.

Pazarlama faaliyetleri tüm mal, hizmet ve hatta fikirler için her yerde, her zaman yürütülebilir. Dolayısıyla pazarlama alanı aklımıza gelebilecek her sektörle ilişkilidir. Sağlık gereçleri, ilaç, gıda ürünleri, dayanıklı tüketim malları, temizlik, tekstil, otomotiv, makine teknolojisi gibi çeşitli sektörlerde pazarlama faaliyetleri yoğun biçimde yürütülür. Hatta bazı üretici firmalar, ürünlerinin pazarlamasını bu konuda uzmanlaşmış ayrı işletmelere devreder. Bu durum da pazarlama alanının ne kadar geliştiğinin bir kanıtıdır. Üstelik pazarlama, sadece imalât yapan işletmelerle değil; bankalar, sigorta acenteleri, seyahat işletmeleri vb. hizmet üreten sektörlerle de ilgilidir.

Pazarlama faaliyetleri sırasında birçok alandan yardım alınır. Reklamcılık, tanıtım, halkla ilişkiler faaliyetleri, pazarlamayla iç içe yürütülür. Aynı zamanda ülkedeki ekonomik gelişmeler, yasal düzenlemeler, toplumun yapısı, insan psikolojisinin incelikleri gibi konular da pazarlama alanının içinde önemli bir yer tutar.

Pazarlama faaliyetleri, üretim yapılmadan önce başlar. Üretim yapılırken ve satıştan sonra da devam eder. Bütün işletmelerin ana hedefi genellikle kâr sağlama olduğuna göre pazarlama faaliyetinin profesyonel biçimde yürütülmesi gerekir. Bu da ancak eğitimli ve nitelikli pazarlama elemanlarıyla gerçekleşebilir. Pazarlamada en önemli unsurlardan biri ikna yeteneğidir. Ağır rekabet koşullarında ürünler hızla artarken bir yandan da sektörlerdeki eş değer ürünler fazlalaşır. Dolayısıyla müşterinin iki üründen birisini tercih etmesi için ikna olmaktan başka dayanağı olmayabilir. Bu noktada pazarlama elemanının iletişim yeteneği ve meslekî yeterlikleri devreye girer.

Günümüzde en popüler alanlardan biri olan pazarlamanın, gelecekte de bu geçerliği sürdüreceği açıktır. Ticarî hayatta herkesin kabul ettiği gerçek, işletmelerin ancak pazarlama ağını iyi kurduğu sürece ayakta kalabileceği yönündedir. Bu da tüm sektörlerde pazarlama elemanı istihdamının artacağının göstergesidir.

Pazarlama mesleğini tercih edecek adayların; ekonomi, sosyoloji, psikoloji, ticaret hukuku, muhasebe vb. gibi sosyal bilimler konularına ilgili olması beklenir. Ayrıca iş ve ticaret hayatında başarılı olabilmek için insanlarla işbirliği yapabilmek, diyalog kurma konusunda istekli ve becerili olmak, dinamik bir hayat tarzını benimsemiş olmak bu meslekte başarıya ulaşmak için gerekli koşullardır.

Yüksekokulumuz Pazarlama Programı

Yüksekokulumuz Pazarlama Ön Lisans Programı 2004 yılından beri tüm sektörlerin güncel ihtiyaçları doğrultusunda; ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazar araştırmalarının yapılması, satın alınması, tanıtımı (tutundurulması), satışı, dağıtımı, nakliyesi, depolanması, vb. gibi konularda kamu ve özel sektör için ihtiyaç duyulan personelleri yetiştirmektedir.

Programımız öğretime elemanlarına ilişkin bilgilere Yüksekokulumuz Resmi Web Sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrencilerimizin yerleştirme işlemi her yıl ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Lise mezunu adaylardan ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na katılarak gerekli başarıyı gösterenler, YÖK’ün belirlediği kontenjana göre iki yıllık ön lisans eğitimi almak üzere her yıl normal ve ikinci öğretim 1. sınıfları için yaklaşık 80’er kişilik kontenjan dahilinde programımıza kayıt yaptırabilmektedir.

Eğitim-Öğrenim Şekli ve Genel İçeriği

Tüm yüksekokul programlarında olduğu gibi Pazarlama Programı sınıfları için de normal öğretim dersleri hafta içi 0830–1720 arasında ve ikinci öğretim dersleri ise 1530–2255 arasında gerçekleştirilmektedir (ikinci öğretim dersleri, ders programı yoğunluğuna göre sadece haftanın bazı günlerinde 15:30’da başlayabilir).

Hem teori hem de uygulama derslerine Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi gereği devam zorunluluğu bulunmaktadır. Kayıtlı öğrencilerimiz 2 yıl boyunca yaklaşık 40 adet ders alarak mezuniyete hazırlanmaktadır.

Program kapsamında Matematik, İstatistik, İktisat, Hukuk, Muhasebe, Bilgisayar Teknolojileri gibi temel derslerin yanında; Satış Teknikleri ve Yönetimi, Tüketici Davranışları, Marka ve Marka Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Perakende Yönetimi, Hizmet Pazarlaması, Uluslararası Pazarlama, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, E-Ticaret, Pazarlama Araştırmaları vb. gibi meslek dersleri verilmektedir. Programımız müfredatında yer alan dersler, içerikleri, öğrenim çıktıları vb. konular için için Ders Bilgi Paketi Veri Tabanı’ndan detaylı bilgi alınabilir.

Derslerin içerikleri; sektör temsilcileri, mezun öğrenciler ve öğretim elemanlarımızdan oluşan Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda güncel ihtiyaçlar, gereksinimler ve beklentilere göre düzenli olarak revize edilmektedir.

Teorik dersler dışında uygulamalı derslerle de desteklenen eğitim sistemi, öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında iş hayatına uyum süreçlerinin hızlandırılması sağlamaktadır.

Öğrenciler, Yüksekokula davet edilen çeşitli sektörlerde görevli profesyonel pazarlama uzmanlarının verdiği konferans ve seminerlerin yardımıyla teorik bilgilerin pratikteki yansımalarını görebilmekte ve bu kişilerin tecrübelerinden de faydalanarak daha donanımlı birer birey olarak yetiştirilmektedir.

Programın ERASMUS+ Programı kapsamında bazı Avrupa üniversiteleri ile öğrenim hareketliliği kapsamında anlaşması mevcut olup, öğrencilerimiz ayrıca 2.sınıfı bitirdikleri yaz aylarında yine aynı program kapsamında staj hareketliliği imkanından da üniversitemiz tarafından belirlenen gerekli koşulları sağlamaları halinde yararlanabilmektedirler.

 Pazarlama Program Yeterlilikleri

Programdan mezun olarak ön lisans diplomasını alan öğrencilerimizin aşağıda belirtilen temel yeterlilikleri sağlayacak şekilde eğitilmeleri amaçlanmaktadır:

 • Pazarlama ile ilgili temel bilgiye sahiptir.
 • Pazarlama ile ilgili bilgileri kullanabilme becerisine sahip olur.
 • Alanına özgü bilgi ve görüşlerini toplamak, analiz etmek ve müdahale edebilme yeteneğine sahiptir.
 • Kendisine verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirme kabiliyetine sahiptir.
 • Koşullar için pratikte veya öngörülemeyen durumlarda bir çözüm üretme yeteneğine sahiptir.
 • Grupla işbirliği yapmak ve sorumluluk almak.
 • Alanı ile ilgili temel matematik hesaplarını yapar.
 • Bilgi ve becerileri eleştirel bir biçimde değerlendirir.
 • Öğrenmenin dinamik bir süreç olduğunu kavradığını gösterir.
 • İhtiyaçlarına yönelik yeni bilgiler öğrenmek için açık olduğunu gösterir.
 • Alanı ile ilgili konuları, ilgili makamlara nominal ve / veya sözlü olarak aktarabilme yeteneğine sahiptir.
 • Alanıyla ilgili yabancı dil becerilerine sahip olur.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır.
 • Kurum kültürüne ve toplumun değerlerine uygun davranır.
 • Temel hak ve özgürlükler, iş dünyası ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilgiye ve bilinç sahibidir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin ders başarısının değerlendirilmesi Akdeniz Üniversitesi’nin Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans–Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirm Yönergesi uyarınca yapılmaktadır. Bu kapsamda klasik yazılı, test, uygulama, seminer, ödev vb. sınav ve ölçme değerlendirme yöntemlerinden yararlanılmaktadır.

Pazarlama Programı Mezunlarının İstihdamı

Pazarlama Programı’ndan mezun olan öğrencilere "Pazarlama Meslek Elemanı" unvanı verilir. Mezunlar tüm özel veya kamu kurum, kuruluş ve işletmelerinde; satış elemanı, pazarlama programcısı, pazarlama araştırmacısı, dış ticaret elemanı vb. olarak çalışabilirler.

Kuruluşundan günümüze kadar programımızdan mezun olan 500’den fazla öğrencimizin önemli bir kısmı gerek girişimci gerekse personel olarak halen kamu ve özel sektör işletmelerindeki çeşitli pozisyonlarda nitelikleri ölçüsünde istihdam edilmektedir.

Yüksekokulumuzun okul-sektör işbirliği uygulamaları sayesinde öğrencilerimizin ve mezunlarımızın özellikle ilimizde faaliyet gösteren muhtelif firmaların okulumuza ulaştırılan talepleri doğrultusunda yarı veya tam zamanlı iş fırsatlarından haberdar olmaları sağlanmaktadır. Böylece hem personel arayan işletmelerin ihtiyaçları karşılanırken hem de dileyen öğrencilerimizin iş tecrübeleri edinmelerinin yanında ekonomik açıdan da kendilerine yetebilir bireyler olmalarına da imkanlar dahilinde olanak tanınabilmektedir.

 İleri Düzey Öğrenim İmkanları

Mezunlarımız doğrudan iş hayatına girebilmelerinin yanında, ÖSYM tarafından Türkiye çapında her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile de birçok ulusal üniversitenin Açık Öğretim Fakülteleri veya örgün öğretim veren fakülteleri ve 4 yıllık lisans eğitimi veren yüksekokullarına 4 yıllık Lisans programlarına da geçiş yapabilmektedir.  Söz konusu bu programlar:

 • Ekonomi ve Finans
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İletişim
 • İletişim Bilimleri
 • İşletme
 • Lojistik Yönetimi
 • Pazarlama
 • Reklam Tasarımı ve İletişimi
 • Reklamcılık
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

(Kaynak: Tablo-2 “Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları”, ÖSYM 2021-DGS Yerleştirme Tercih Kılavuzu)

Yukarıda belirtilen alanlarda Lisans diplomasını alan mezunlarımız, gerekli sınavlara girerek lisansüstü eğitim (Yüksek Lisans ve Doktora) yapma imkânına da sahip olabilmektedir.

Eklenme tarihi : 2021-08-12 17:40:15
Son güncelleme : 2021-09-14 20:32:09