Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
MENU
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı

Genel Tanıtımı

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı birinci ve ikinci öğretimde hizmet veren bir programdır. Çağrı Merkezi Hizmetleri Programından mezun olan Çağrı Merkezi Meslek Elemanları;

 • Özel sektördeki tüm firmaların çağrı merkezlerinde çalışabileceklerdir.
 • Emniyet,  sağlık, vergi gibi konularda faaliyette olan kamu sektörü çağrı merkezlerinde çalışabileceklerdir.
 • Özel ve kamu sektöründe faaliyette olan bankaların çağrı merkezlerinde çalışabileceklerdir.
 • Halkla ilişkiler ve iletişim görevleri ile birlikte yürütülen ve müşteri ile yüz yüze ya da telefon yolu ile bağ kurmayı gerektiren diğer görev ve pozisyonlarda da istihdam olanakları mevcuttur.

Programda; Çağrı Merkezi Yönetimi, Genel Matematik, İletişim, İşletme Yönetimi, Temel Hukuk, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, A.İ.İ.T, Türk Dili, Etkin Tele satış ve Yönetimi, Yabancı Dil, Davranış Bilimleri, Kurumsal İletişim, Ekonomi, İstatistik, Pazarlama İlkeleri, Çağrı Merkezinde Stratejik Düşünme, Tüketici Davranışları, İleri İngilizce, Diksiyon, Çalışma Psikolojisi, Harita Okuma Bilgisi, Mesleki Etik, Telefonla Görüşme Teknikleri, Çağrı merkezleri İleri Satış Teknikleri, İkna ve İkna Psikolojisi, Halkla İlişkiler Yönetimi gibi dersler yer almaktadır.

Misyon

Toplumun ve kuruluşların gücünü arttıracak araştırma ve nitelikli eğitim hizmetlerini; geliştirerek teşvik ve yardım ederek sağlamak; toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve tutum gösteren ulusal ve uluslararası düzeyde kalifiye elemanlar yetiştirmeyi, yüksekokulumuz kendine misyon edinmiştir. Bunun yanında kendini sürekli geliştiren, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar büro program ve donanımlarını iyi derecede kullanabilen, iyi insan ilişkileri ve etkili iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi ve inisiyatif kullanabilen, sorun çözebilen yüksek düzeyde çağrı merkezi elemanları ve geleceğin çağrı merkezi yöneticilerini yetiştirerek; sektörün bu alandaki nitelikli personel ihtiyaçlarına cevap vermektir.

Vizyon

Sektörle programı buluşturan, çağın gereklerine uygun, evrensel niteliklere ve mesleki donanıma sahip insan gücü yetiştirmenin yanı sıra öğrencilerimizin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, alanındaki sorunlara çözüm üretme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip, yenilikçi ve ulusal değerlere saygılı, bireyler yetiştiren nitelikli bir program olmaktır.

Programın Amacı

Hizmet kalitesinin öneminin gün geçtikçe arttığı dünyamızda çağrı merkezi hizmetleri alanında duyulan yetişmiş insan gücü ihtiyacını vereceği eğitim öğretim aracılığı ile karşılamaktır. Tüketici tercihlerini belirleyen en önemli unsurlar olan hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti tüm sektörlerde öncelikli hedef haline gelmiştir. Bu bağlamda Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programı, bir işletmede üretimden satışa kadar uzanan temel işletme sürecini yürütebilecek, sektörün gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak üzere tasarlanmış olup; iki yıllık eğitim sürecinde, bireylerin, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin geliştirilmesi, sosyal, pratik ve çözüm üretici yönlerinin ortaya çıkarılması, güncel pazarlama teknikleri ve tüketici davranışlarının temel unsurları konularında uzmanlaşmaları, müşteri odaklı bakış açısı kazanmaları ve ikna yeteneklerinin geliştirilmesi planlanırken, aynı zamanda eğitim sürecinde dahil olanların insan ilişkilerinde başarılı, ekip çalışmalarında uyumlu ve bu tür çalışmaları dinamik bir ortamda koordine edecek yetkinliğe ve iletişim becerisine sahip bireyler olarak mezun olmaları amaçlanmaktadır.

Program Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı uyruklu öğrencileri seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belirli bir kontenjan dahilinde mümkündür. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Program Yeterlilikleri

 1. Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 2. Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir
 3. Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin edindiği bilgileri karar, uygulama ve davranışlarında kullanır.
 4. Türk Dilini ve yabancı dili doğru olarak kullanır. Türkçe ve İngilizce yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar ve hazırlar. Türkçe ve Yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurar.
 5. Çağrı Merkezi Hizmetleri alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 6. Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 7. Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür.
 8. İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar genel donanımı hakkında bilgi sahibi olur. bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak mesleki gelişime faydalı dokümanlara ulaşır.
 9. Çağrı Merkezi Hizmetleri konusunda güncel bilgi ile desteklenmiş kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Bu alanda edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bu alanda ileri bir eğitim düzeyinde ya da benzer alanlarda kullanabilme becerisi kazanır.
 10. Mesleği ile ilgili sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır. Bu alanla ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak ürütebilme yetkinliği kazanır.
 11. Çağrı Merkezi Hizmetleri ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel yada ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır.
 12. Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme yetkinliğine sahip olur.
 13. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
 14. Çağrı Merkezi Hizmetleri ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
 15. Mesleği ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel , kültürel ve etik değerlere sahip olma. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
 16. Ülke genelinde ve özellikle bölgedeki sektörlerin Çağrı merkezi hizmetleri uygulamaları konusunda bilgi ve beceriye sahip olur.
 17. Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara, değişime ve yeniliğe katılıma açık olur.
 18. Temel matematiksel kavramları bilir ve problem çözümlerinde kullanır.

Mezuniyet Koşulları

Dört Yarıyıl , Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Dikey Geçiş Koşulları

Çağrı Merkezi Hizmetleri  Programı’nı  başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler, aşağıdaki lisans programlarına YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda  dikey geçiş yaparak lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İletişim
 • İletişim Bilimleri
 • İletişim Sanatları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi
 • Medya ve İletişim
 • Medya ve İletişim Sistemleri
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
 • Yeni Medya
 • Yönetim Bilişim Sistemleri


Mezun Olanların Çalışma Alanları

Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programı’ndan dört dönemden oluşan öğrenimleri boyunca aldıkları eğitimler neticesinde “Meslek Elemanı” ünvanını alarak mezun alan kişilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak sektörel hacmi giderek artan tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki çağrı merkezleri başta olmak üzere diğer tüm müşteri temas noktalarıdır. Ayrıca özel sektörün danışma, bilgilendirme, müşteri hizmetleri, Call Center vb. departmanlarında da görev alabilecek bu nitelikli personellerler bünyesinde Müşteri Hizmetleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) departmanları bulunan ve bu faaliyetleri yürüten tüm özel sektör firmalarında istihdam edilebileceklerdir.

Eklenme tarihi : 2021-08-12 18:04:36
Son güncelleme : 2021-08-14 09:45:44