Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı

713

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MYO

TURİZM VE SEYAHAT PROGRAMI

 

Amaçlar: Turizm ve Seyahat Hizmetleri programının amacı; teorik ve pratik eğitim yoluyla seyahat hizmetleri mesleğinin temel becerilerine sahip, girişimci, etkin iletişim becerisi olan ve alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programında öğrencilere; alanında orta düzeyde yönetim bilgisine sahip, Yönetim biliminin alt dallarında (İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe, Pazarlama, Ekonomi, İletişim) analitik düşünme yeteneği, turizm ve seyahat işletmeciliği alanında operasyonel düzeyde (Biletleme ve Otomasyonu, Karşılayıcı (İncoming) Acenta ve Otomasyonu)  bilgi, beceri ve uygulama yeteneği, problem çözme becerileri, ekip çalışması konularında yetkinlik ve beceri kazandırmaya yönelik eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Şartları: Meslek yüksekokul programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. Öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir: a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek, b) Sağlık durumu veya askerlik görevi ve benzeri yönlerden engelli olmamak.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması: Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

Derecenin Seviyesi: Ön Lisans

Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanında Önlisans Diploması” derecesi alırlar.

Ön Lisans öğrenimini tamamlayan GANO’su  3.00’dan yüksek ve 3.50’den düşük olan öğrenciler, onur öğrencisi ve 3.50 ve üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

Mezuniyet Koşulları: Programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini ilgili yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Kişisel gelişim derslerinden başarısızlık mezuniyete engel değildir. Başarılı durumda not döküm belgesinde yer alır. Bununla birlikte öğrenci mezun olabilmek için;

  1. a) Programda 120 AKTS(her yarıyıl için 30 AKTS) kredisini almak,
  2. b) Öğretim programındaki tüm dersleri ve ortak dersleri almak,
  3. c) Alınan bütün dersleri başarmak zorundadır ( en az 2.00 GANO).

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler: Mezun öğrencilerimiz ayrıca ÖSYM tarafından Türkiye çapında her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile de ülke çapında birçok üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına bağlı aşağıda bir listesi sunulan 4 yıllık Lisans programlarına da geçiş yapabilirler (Kaynak: ÖSYM 2017-DGS Kılavuzu, “Tablo 2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları”, http://dokuman. osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/ DGS/tablo-2_24052017.pdf, Erişim tarihi:2017). Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler: İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Turizm İşletmeciliği

İstihdam Olanakları: Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programı mezunları, turizm ve seyahat işletmelerinde, tur operatörü şirketlerinde acenta yolcu satış (ticketing) işlemlerinde, ayrıca reklamcılık-tanıtım, fuarcılık gibi alanlarda pazarlama planlaması, satış ve pazarlama denetimi, sipariş alma, mağaza içi satış vb. alanlarda istihdam edilmektedir.

ENGLISH

Objectives: The purpose of Tourism and Travelling Services program is to train individuals who possess basic skills of travelling services and effective communication skills as well as an entrepreneurial spirit and who can use computer programs regarding their field through theoretical and practical education.

In Tourism and Travelling Services program; it is aimed to provide students with management knowledge regarding their field in medium level, analytical thinking skill in sub-branches of Management Sciences (Human Resources Management, Accounting, Marketing, Economics, Communication), knowledge, competence and application skills as well as problem solving competences in operational level in the field of tourism and travelling management (Ticketing and Automation, Incoming Agency and Automation), competency and skill in team work studies and in line with this purpose, education and training programs are applied.

Admission and Registration Requirements: Admission of students to the first year of vocational college programs is based on the results of selection and placement exams organized by the Student Selection and Placement Center. In order for the registration of the students to be finalized, they must fulfill the following conditions:

  1. a) To present a diploma or official document showing that they have graduated from high school or a balanced school,
  2. b) Not to be disabled by health status, military service or similar.

Recognition of Prior Learning: Students who have enrolled in Higher Education institutions have the right to request recognition of their learning that they have already completed in different universities. In order to recognize the learning of new enrolled students, they must submit their transcript and course content to the relevant department within the first week of enrollment.

Level of Qualification: Short Cycle (Associate’s Degree)

Graduation Grade: Graduates who successfully complete all the requirements of the program will be awarded “Associate Degree in Tourism and Travel Services”.

Students who have completed the Associate Degree and who have a GPA higher than 3.00 and less than 3.50 are honor students and those with a GPA of 3.50 or higher graduate as high honor students.

Graduation Requirements: Students who have successfully completed all the requirements of the program, such as course, practice, and internship, according to relevant regulations, qualify for a diploma. Failure from personal development courses does not prevent graduation. If successful, the note will be included in the cast certificate. In order to graduate students;

  1. a) To take 120 ECTS credits (30 ECTS credits for each semester)
  2. b) To take all courses and common courses in the curriculum,
  3. c) The recipient must achieve all courses (minimum 2.00 GANO).

Transfer Opportunities: Graduates can also transfer to the 4-year undergraduate programs offered by ÖSYM under the Vertical Transfer Examination (DGS), which is held every year in Turkey, depending on the faculties and colleges of universities throughout the country (Source: OSYM 2017-DGS Guide, “Table 2″Undergraduate Programs to be transferred vertically according to Graduation Areas”, http://dokuman. Osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/ DGS / table-2_24052017.pdf, Access date: 2017). Vertical Transfer Possible Departments: Business Administration, Business Informatics, Business Administration, Business-Economics, Logistics, Logistics Management, Travel Management, Travel Management and Tourism Guidance, Tourism Management.

Career Opportunities: Graduates of Tourism and Travelling Services program can be employed in tourism and travel enterprises, tour operator companies for agency ticketing works as well as marketing planning, selling and marketing auditing, order taking, interior selling, etc. fields such as advertising-advertisement, fair organization areas.

 

 

 

 

 

 

Misyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki 07070 - Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 346 30 30 - (PBX)
Tel: +90 242 345 95 28 - (Belgegeçer / FAX)