Pazarlama Ön Lisans Programı

a

T.C.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLMİLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PAZARLAMA  PROGRAMI

 

Pazarlama Mesleği Hakkında Genel Bilgi

Toplumumuzda yaygınlıkla “Satış” olarak bilinen Pazarlama, aslında üretim öncesinden başlayıp satışı ve satış sonrası çalışmaları da içine alan geniş kapsamlı bir işletme faaliyetidir.

Geçmişte, işletmeler pazarlamaya önem vermemiş daha çok üretimle ilgilenmiştir. Klasik üretici mantığına göre çok satış yapmanın yolu fazla üretim ve yüksek kaliteden geçer. Ancak, günümüzde bir işletme kaliteli ürünler üretse bile iyi bir pazarlama ağı bulunmuyorsa satış oranı düşük kalır.

Günümüzde sanayi sektörlerindeki gelişmeler rekabet ortamını canlandırmıştır. Firmalarımız sadece yurt içinde değil uluslararası pazarlarda da satış yapmaya başlamıştır. Ayrıca, tüm sektörlerde ürün yelpazesinin genişlemesi, yeni ürünleri bilimsel yöntemlerle pazarlamayı zorunlu hâle getirmiştir. Bu olumlu gelişmeler pazarlamanın önemini daha belirgin hale getirmiş, bu alandaki mesleklerin saygınlığını da arttırmıştır.

Bugün sadece büyük kuruluşların değil atölye tipi üretim yapan küçük veya orta büyüklükteki işletmeler bile modern tekniklerle çalışan profesyonel pazarlama ekipleri vardır. Pazarlama birimlerinde, her biri kendi alanında uzman meslek elemanları görev yapar. Sektörel deneyim ve kişisel yeteneklere bağlı olarak bu birimlerdeki meslekî pozisyonlar ve unvanlar değişir.

Pazarlama faaliyetleri tüm mal, hizmet ve hatta fikirler için her yerde, her zaman yürütülebilir. Dolayısıyla pazarlama alanı aklımıza gelebilecek her sektörle ilişkilidir. Sağlık gereçleri, ilaç, gıda ürünleri, dayanıklı tüketim malları, temizlik, tekstil, otomotiv, makine teknolojisi gibi çeşitli sektörlerde pazarlama faaliyetleri yoğun biçimde yürütülür. Hatta bazı üretici firmalar, ürünlerinin pazarlamasını bu konuda uzmanlaşmış ayrı işletmelere devreder. Bu da bu alanın ne kadar geliştiğinin bir kanıtıdır. Üstelik pazarlama, sadece imalât yapan işletmelerle değil; bankalar, sigorta acenteleri, seyahat işletmeleri vb. hizmet üreten sektörlerle de ilgilidir.

Pazarlama faaliyetleri sırasında birçok alandan yardım alınır. Reklamcılık, tanıtım, halkla ilişkiler faaliyetleri, pazarlamayla iç içe yürütülür. Aynı zamanda ülkedeki ekonomik gelişmeler, yasal düzenlemeler, toplumun yapısı, insan psikolojisinin incelikleri gibi konular da pazarlama alanının içinde önemli bir yer tutar.

Pazarlama faaliyetleri, üretim yapılmadan önce başlar. Üretim yapılırken ve satıştan sonra da devam eder. Bütün işletmelerin ana hedefi genellikle kâr sağlama olduğuna göre pazarlama faaliyetinin profesyonel biçimde yürütülmesi gerekir. Bu da ancak eğitimli ve nitelikli pazarlama elemanlarıyla gerçekleşebilir. Pazarlamada en önemli unsurlardan biri ikna yeteneğidir. Ağır rekabet koşullarında ürünler hızla artarken bir yandan da sektörlerdeki eş değer ürünler fazlalaşır. Dolayısıyla müşterinin iki üründen birisini tercih etmesi için ikna olmaktan başka dayanağı olmayabilir. Bu noktada pazarlama elemanının iletişim yeteneği ve meslekî yeterlikleri devreye girer.

Günümüzde en popüler alanlardan biri olan pazarlamanın, gelecekte de bu geçerliği sürdüreceği açıktır. Ticarî hayatta herkesin kabul ettiği gerçek, işletmelerin ancak pazarlama ağını iyi kurduğu sürece ayakta kalabileceği yönündedir. Bu da tüm sektörlerde pazarlama elemanı istihdamının artacağının göstergesidir.

Pazarlama mesleğini tercih edecek adayların; ekonomi, sosyoloji, psikoloji, ticaret hukuku, muhasebe vb. gibi sosyal bilimler konularına ilgili olması beklenir. Ayrıca iş ve ticaret hayatında başarılı olabilmek için insanlarla işbirliği yapabilmek, diyalog kurma konusunda istekli ve becerili olmak, dinamik bir hayat tarzını benimsemiş olmak bu meslekte başarıya ulaşmak için gerekli koşullardır.

Yüksekokulumuz Pazarlama Programı

Yüksekokulumuz Pazarlama Ön Lisans Programı 2004 yılından beri tüm sektörlerin güncel ihtiyaçları doğrultusunda; ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazar araştırmalarının yapılması, satın alınması, tanıtımı (tutundurulması), satışı, dağıtımı, nakliyesi, depolanması, vb. gibi konularda ihtiyaç duyulan satış elemanlarını yetiştirmektedir.

Programın misyonu; toplumun ve kuruluşların gücünü arttıracak, ihtiyaçlara uygun niteliklere sahip, araştırmacı ruhlu, bilgili, becerili, ulusal ve uluslararası seviyede kalifiye elemanlar yetiştirmektir. Vizyonumuz ise; sektörlerdeki gelişmeleri, uygulamaları, yenilikleri takip edebilen, kendini geliştirebilen, girişimci ve analitik düşünme yeteneğine sahip kalifiye işgücü yaratmaktır.

Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrencilerimizin yerleştirme işlemi her yıl ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Lise mezunu adaylardan ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na katılarak gerekli başarıyı gösterenler, YÖK’ün belirlediği kontenjana göre iki yıllık ön lisans eğitimi almak üzere her yıl normal ve ikinci öğretim 1. sınıfları için 60’ar kişilik kontenjan dahilinde programımıza kayıt yaptırabilirler.

Eğitim-Öğrenim Şekli ve Genel İçeriği

Tüm yüksekokul programlarında olduğu gibi Pazarlama Programı sınıfları için de normal öğretim dersleri hafta içi 0830–1720 arasında ve ikinci öğretim dersleri ise 1530–2255 arasında gerçekleştirilmektedir. Hem teori hem de uygulama derslerine ilgili yönetmelik gereği devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Program kapsamında Matematik, İstatistik, İktisat, Hukuk, Muhasebe, Bilgisayar Teknolojileri gibi temel derslerin yanında; Satış Teknikleri ve Yönetimi, Tüketici Davranışları, Marka ve Marka Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Perakende Yönetimi, Hizmet Pazarlaması, Uluslararası Pazarlama, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, E-Ticaret, Pazarlama Araştırmaları vb. gibi meslek dersleri verilmektedir.

Ders içerikleri; sektör temsilcileri, mezun öğrenciler ve öğretim elemanlarımızdan oluşan bir Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ihtiyaçlara göre güncellenmektedir.

Teorik dersler dışında uygulamalı derslerle de desteklenen eğitim sistemi, öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında iş hayatına uyum süreçlerinin hızlandırılması sağlamaktadır.

Öğrencilerimiz yüksekokula davet edilen çeşitli sektörlerde görevli profesyonel pazarlama uzmanlarının verdiği konferans ve seminerlerin yardımıyla teorik bilgilerin pratikteki yansımalarını görebilmekte ve bu kişilerin tecrübelerinden de faydalanarak daha donanımlı birer birey olarak yetiştirilmektedirler.

    

Pazarlama Program Yeterlilikleri

Programdan mezun olarak ön lisans diplomasını alan öğrencilerimiz aşağıdaki yeterlilikleri sağlayacak şekilde eğitilmektedirler:

 • Pazarlama ile ilgili temel bilgiye sahiptir.
 • Pazarlama ile ilgili bilgileri kullanabilme becerisine sahip olur.
 • Alanına özgü bilgi ve görüşlerini toplamak, analiz etmek ve müdahale edebilme yeteneğine sahiptir.
 • Kendisine verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirme kabiliyetine sahiptir.
 • Koşullar için pratikte veya öngörülemeyen durumlarda bir çözüm üretme yeteneğine sahiptir.
 • Grupla işbirliği yapmak ve sorumluluk almak.
 • Alanı ile ilgili temel matematik hesaplarını yapar.
 • Bilgi ve becerileri eleştirel bir biçimde değerlendirir.
 • Öğrenmenin dinamik bir süreç olduğunu kavradığını gösterir.
 • İhtiyaçlarına yönelik yeni bilgiler öğrenmek için açık olduğunu gösterir.
 • Alanı ile ilgili konuları, ilgili makamlara nominal ve / veya sözlü olarak aktarabilme yeteneğine sahiptir.
 • Alanıyla ilgili yabancı dil becerilerine sahip olur.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır.
 • Kurum kültürüne ve toplumun değerlerine uygun davranır.
 • Temel hak ve özgürlükler, iş dünyası ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilgiye ve bilinç sahibidir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin ders başarısının değerlendirilmesi Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili yönetmelikleri uyarınca yapılmaktadır. Bu kapsamda klasik yazılı, test, uygulama, seminer, ödev vb. yöntemlerden yararlanılmaktadır.

Pazarlama Programı Mezunlarının İstihdamı

Pazarlama Programı’ndan mezun olan öğrencilere “Pazarlama Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar tüm özel veya kamu kurum, kuruluş ve işletmelerinde; satış elemanı, pazarlama programcısı, pazarlama araştırmacısı, dış ticaret elemanı vb. olarak çalışabilirler.

Kuruluşundan günümüze kadar programımızdan mezun olan 500’den fazla öğrencimizin önemli bir kısmı gerek girişimci gerekse personel olarak halen kamu ve özel sektör işletmelerindeki çeşitli pozisyonlarda nitelikleri ölçüsünde istihdam edilmektedirler.

Yüksekokulumuzun okul-sektör işbirliği uygulamaları sayesinde öğrencilerimizin ve mezunlarımızın özellikle ilimizde faaliyet gösteren muhtelif firmaların okulumuza ulaştırılan talepleri doğrultusunda yarı veya tam zamanlı iş fırsatlarından haberdar olmaları sağlanmaktadır. Böylece hem personel arayan işletmelerin ihtiyaçları karşılanırken hem de dileyen öğrencilerimizin iş tecrübeleri edinmelerinin yanında ekonomik açıdan da kendilerine yetebilir bireyler olmalarına da imkanlar dahilinde olanak tanınabilmektedir.

İleri Düzey Öğrenim İmkanları

Mezunlarımız doğrudan iş hayatına girebilmelerinin yanında, ÖSYM tarafından Türkiye çapında her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile de birçok ulusal üniversitenin Açık Öğretim Fakülteleri veya örgün öğretim veren fakülteleri ve 4 yıllık lisans eğitimi veren yüksekokullarına 4 yıllık Lisans programlarına da geçiş yapabilirler Bu programlar şunlardır:

 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İletişim
 • İletişim Bilimleri
 • İşletme
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme Yönetimi
 • İşletme/Ekonomi
 • Lojistik
 • Lojistik Yönetimi
 • Pazarlama
 • Reklam Tasarımı ve İletişimi
 • Reklamcılık
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

(Kaynak: Tablo-2 “Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları”, ÖSYM 2017-DGS Yerleştirme Tercih Kılavuzu, sayfa:33, online erişim: 14 Kasım 2017)

Yukarıda belirtilen alanlarda Lisans diplomasını alan mezunlarımız, gerekli sınavlara girerek lisansüstü eğitim (Yüksek Lisans ve Doktora) yapma imkânına da sahip olabilmektedirler.

 

İNGİLİZCE KISIM İÇERİĞİ

 

MARKETING ASSOCIATE’S DEGREE PROGRAM (FORMAL EDUCATION)

Marketing Associate’s Degree Program in the our school have been training salespeople who are needed on issues such as classification, standardization, market research, buying, presentation (promotion), sale, distribution, transportation and storage of the products  since 2004 according to up to date requirements of all sectors.

The program’s mission is to train nationally and internationally qualified, researcher spirited, well-informed and skilled employees who have the appropriate qualifications to increase the power of society and the establishments. Our vision is to create a qualified labour that can keep up with the developments, practices and innovations in the sectors; that can improve themselves; that are entrepreneur and has the ability to think analytical.

Placement of our students is done every year by ÖSYM. According to the quota determined by YÖK, those who have participated in the Central Higher Education Institutions Examination (YKS) conducted by the Student Selection and Placement Center (OSYM) from the high school graduates are eligible to receive two-year associate degree education within the quota of 60 students per class they can register. Like all graduate school programs, normal education classes for Marketing are on weekdays between 08:30 and 17:20 and for evening education between 15:30 and 22:55. Both theory and practice courses are required to follow the relevant regulations.

Within the program basic courses such as Maths, Statistics, Economics, Law, Accounting, Computer Technologies and vocational courses such as Marketing Principles, Sales Techniques and Management, Consumer Behaviours, Brand and Brand Management, Logistics Management, Retail Management, Service Marketing, International Marketing, Foreign Trade Operations Marketing, E-Trade, Marketing Researches etc. are being taught. Course contents are updated according to the proposed requirements of a council which consists of sector representatives, graduate students and our instructors. Our education system is supported by both theoretical and practical courses and this way it helps our students to accelerate their adjustment process for the business life after they graduate.

During the school year, our students have the chance to see the practical reflex of the theoretical information by attending conferences and seminars given by invitee professional marketing experts who work in various sectors and they are trained as equipped individuals by utilizing these experts’ experiences. Thanks to our school’s “school-sector cooperations”, especially according to the requests of various firms that operate in Antalya, we can present business opportunities for our students; and this way it is possible to meet the employee searching enterprises’ need; help our students gain work experiences and also help them become economically self-sufficient individuals.

As students graduate from the program area of the associate’s degree are trained to provide the following qualifications:

 • Has a basic knowledge about the marketing.
 • Has the ability to use information about the marketing
 • Has the ability to gather, analyze and interpret his/her area-specific information and vision.
 • Has the ability to fulfill duties and responsibilities which have been bestowed upon him/her.
 • Has the ability to formulate a solution for circumstances in practice or unforeseen situations.
 • Collaborate with the group and takes responsibility.
 • Makes basic mathematical calculations which are required by his/her professional field.
 • With a view to critically evaluate the knowledge and skills.
 • Shows that he/she comprehends the fact that learning is a dynamic process.
 • Shows that he/she is open to learn new information’s oriented to his/her needs.
 • Has the ability to transfer issues related to his/her field to relevant authorities nominal and/or verbal.
 • Has foreign language skills related to his/her field.
 • Uses information and communication technologies effectively.
 • Behaves appropriate to corporate culture and values of the society.
 • Has adequate information and consciousness about fundamental rights and freedoms, business and social security issues.
 • Is open to change and innovation.
 • Manages customer relationships and the sales process effectively.

Assessment of the course success of the students is made according to the relevant regulations of Akdeniz University. This includes classical writing, test, practice, seminar, homework, etc. methods are used.

We have more than 500 graduates since our establishment and an important amount of them are either entrepreneur or still employed in various positions in both public and private sectors according to their features.

In addition to being able to enter our business life directly, our graduates can also transfer to 4 year undergraduate programs to many national universities through open education faculties or faculties providing formal education and 4 year undergraduate education through the Vertical Transfer Examination (DGS) it is as follows:

 • Public Relations
 • Public Relations and Advertising
 • Public Relations and Publicity
 • Communication
 • Communication Science
 • Business
 • Business Informatics
 • Business Administration
 • Business / Economics
 • Logistics
 • Logistics Management
 • Marketing
 • Advertising Design and Communication
 • Advertising
 • Advertising and Public Relations
 • Technology and Knowledge Management
 • International Business
 • International Business
 • International Business and Trade
 • International Trade, Logistics and Management
 • International Trade
 • International Trade and Finance
 • International Trade and Finance
 • International Trade and Business
 • International Trade and Logistics

(Source: Table-2 “Undergraduate Programs to be transferred vertically according to pre-graduation areas”, ÖSYM 2017-DGS Placement Preference Guide, page: 33, online access: November 14, 2017)Our graduates who have above mentioned programs’ bachelor’s degree diploma can have the chance to continue their postgraduate education.

 

 

Misyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki 07070 - Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 346 30 30 - (PBX)
Tel: +90 242 345 95 28 - (Belgegeçer / FAX)