Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
MENU
Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Genel Tanıtımı

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Programı, örgün ve ikinci öğretimde hizmet veren bir programdır. Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Programından mezun olanlar;

 • Sigorta Şirketlerinin Genel Müdürlüklerinde, Bölge Müdürlüklerinde
 • Sigorta Acentelerinde, Broker Ofislerinde,
 • Bankalarda sigorta yetkilisi olarak,
 • Sigorta Ekspertiz Ofislerinde,
 • Bankalarda satış ve gişe görevlisi olarak,

 

istihdam edilebilmektedir. Programda; Sigortacılığa Giriş, Bankacılığa Giriş, Ekonomi, İşletme Yönetimi, Muhasebe, Matematik, İngilizce/Almanca, İletişim, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, A.İ.İ.T, Türk Dili, İstatistik, Finansal Matematik, Temel Hukuk, Ticari Hukuk, Hayat Dışı Sigortalar I, Hayat Dışı Sigortalar II, Banka ve Sigorta Pazarlaması, Banka ve Sigorta Hukuku ve Mevzuatı, Risk Yönetimi ve Hasar İşlemleri, Reasürans, Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları I, Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları II, Banka ve Sigorta İstatistiği, BES, Hayat ve Sağlık Sigortaları, Banka ve Acente Yönetimi, Bankasürans, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Para ve Banka, Finansal Piyasalar, Mali Tablolar Analizi, Girişimcilik, Kredilendirme, Banka ve Sigortacılıkta Fon Yönetimi, E Sigortacılık ve Bankacılık, Bireysel Bankacılık,Bankacılık ve Sigortacılığın Etik İlkeleri, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Mesleki Etik, Halkla İlişkiler gibi dersler yer almaktadır.

Misyon

Günümüz birey ve işletmeleri, iş ve sosyal yaşamlarında güvenli, yetki ve sorumlulukların belirli olduğu, yasal hakları korumanın zor olmadığı  bir ortamın arzu ve beklentisindedir.  Oysa, onları tehdit eden çeşitli riskler mevcuttur. Bu riskleri önlemek, etkilerini hafifletmek için türlü önlemler alınsa da riskten korunmanın en etkili yolu riski devretmektir. Yani, sigortalanmaktır. Yaşanan değişimler ve beklentiler nedeniyle ülkemizde sigortacılık sektörü hızla gelişmektedir. Dolayısıyla, mesleki eğitim almış eleman ihtiyacı da hızla artmaktadır. Bu programında verilen eğitim ile sigorta sektöründe  ve bankacılık sektöründe görev alacak elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Vizyon

Sektörel yeterliliğe uygun, evrensel niteliklere ve kişisel gelişime sahip insan gücü yetiştirmenin yanı sıra öğrencilerimizin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, alanındaki sürekli değişime adapte olabilme, riski değerlendirerek çözüm üretebilme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olabilme özelliklerine sahip, etik ve ulusal değerlere saygılı, bireyler yetiştiren bir program olmaktır.

Programın Amacı

Özellikle Sigorta Sektöründe yaşanan değişim ve gelişimin yanı sıra toplumun her kesiminin var olan risklerini yönetme, azaltma, devretme veya olası riskleri farkında olma çabaları, Kamunun sigortacılığın önemini fark ederek gerekli düzenleme ve yeni ürünlerle ulusal fayda yaratmaya yönelmesi, alanında yetişmiş insan gücü ihtiyacını beraberinde getirmektedir.

Aynı zamanda Bankacılık ve Bankasürans alanında artan iş hacmi ve Pazar payına sahip olma çabalarına uyum sağlayan işgücüne duyulan ihtiyaçta artmaktadır.

Söz konusu ihtiyacı karşılamayabilmek ancak amaca uygun eğitim öğretim aracılığı ile mümkündür. Bu bağlamda Finans- Bankacılık ve Sigortacılık Programı sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak üzere tasarlanmıştır.

Program Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı uyruklu öğrencileri seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belirli bir kontenjan dahilinde mümkündür. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Program Yeterlilikleri

 1. Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 2. Bankacılık ve Sigortacılık alanına ilişkin bilgi ve belgeleri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir
 3. Bankacılık ve Sigortacılık alanına ilişkin edindiği bilgileri karar, uygulama ve davranışlarında kullanır.
 4. Türk Dilini ve yabancı dili doğru olarak kullanır. Türkçe ve İngilizce yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar ve hazırlar. Türkçe ve Yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurar.
 5. Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 6. Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 7. Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkilapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür.
 8. İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar genel donanımı hakkında bilgi sahibi olur. bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak mesleki gelişime faydalı dokümanlara ulaşır.
 9. Bankacılık ve Sigortacılık konusunda güncel bilgi ile desteklenmiş kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Bu alanda edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bu alanda ileri bir eğitim düzeyinde ya da benzer alanlarda kullanabilme becerisi kazanır.
 10. Mesleği ile ilgili sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır. Bu alanla ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak ürütebilme yetkinliği kazanır.
 11. Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel yada ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır.
 12. Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme yetkinliğine sahip olur.
 13. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
 14. Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
 15. Mesleği ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
 16. Ülke genelinde ve özellikle bölgedeki sektörel uygulamalar  hakkında bilgi ve beceriye sahip olur.
 17. Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara, değişime ve yeniliğe katılıma açık olur.
 18. Temel matematiksel kavramları bilir ve problem çözümlerinde kullanır.

Mezuniyet Koşulları

Dört Yarıyıl, Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Dikey Geçiş Koşulları

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nı başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler, aşağıdaki lisans programlarına YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda  dikey geçiş yaparak lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 • Risk Yönetimi ve Sigortacılık
 • Finans ve Bankacılık
 • Aktüerya
 • Ekonomi
 • İşletme
 • Ekonometri
 • Çalışma Ekonomisi


Mezun Olanların Çalışma Alanları

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programından dört dönemden oluşan öğrenimleri boyunca aldıkları eğitimler neticesinde “Meslek Elemanı” ünvanını alarak mezun alan kişilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı Sigorta Şirketleri Genel Müdürlükleri, Bölge Müdürlükleri, Sigorta Acentaları, Sigorta Brokerları, Sigorta Eksperleri, Bankalar ve Bankalarda Bankasürans birimleridir.

Eklenme tarihi : 2021-08-12 18:06:42
Son güncelleme : 2021-08-14 09:44:47