Erasmus

ERASMUS+ BİREYSEL ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA

YABANCI ÜLKELERDE STAJ İMKANI

ERASMUS+ BİREYSEL ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ NEDİR?

ERASMUS+ Bireysel Öğrenme Hareketliliği AB Komisyonu tarafından desteklenen ve organize dilen bir öğrenci ve öğretim elemanı değişim programıdır. Bu program kapsamında üye ve aday ülkelerde okuyan öğrenciler yine AB üyesi veya AB üyeliğine aday ülkelerde Öğrenim (bir yarıyılı başka bir okluda okuma) veya Staj imkânı bulmaktadır.

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından her yıl bahar dönemi başında yapılan yabancı dil sınavı sonucunda, gerekli başarıya ulaşan adaylar maddi destek alarak (bir tür burslu) veya maddi destek almadan (kişisel imkanları ile) bu faaliyetten yararlanabilmektedir.

ERASMUSLA AVRUPADA ÖĞRENİM İMKÂNINDAN SBMYO ÖĞRENCİLERİ YARARLANABİLİRLER Mİ?

OKULUMUZ ÖĞRENCİLERİ SADECE “STAJ” KAPSAMINDA BAŞVURUDA BULUNABİLİRLER. Çünkü AB üyesi herhangi bir ülkedeki okul(lar) ile henüz ikili anlaşmamız olmadığından “Öğrenim” (bir yarıyılı veya bir akademik yılı bir Avrupa üniversitesinde okuma) başvurusu şimdilik yapılamamaktadır.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

EASMUS sınavına başvurabilmek için öncelikle Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olmak gerekir. Bunun yanında hazırlık sınıfı öğrencisi olmamak ve Şubat 2017 itibariyle (yani güz dönemi finalleri sonunda bahar yarıyılına girerken) genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.20 olması yeterlidir. Alltan ders olması başvuruya engel değildir.

Bu not ERASMUS Ofisi tarafından 100’lük siteme çevrilecektir ve sınav sonucunda yapılacak sıralamadaki genel başarıya etkisi staj için % 55’dir.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?

Eleme için öncelikle yazılı bir yabancı dil sınavı yapılmaktadır, bunun dıiında sözlü mülakat yapılmamaktaıdr. Bu yazılı sınavından da 100 üzerinden en az 50 alınması gerekmektedir. Bu notun da genel başarıya etkisi % 45 olacaktır. 50 puan barajını geçen öğrenciler, sınavdan sonra GANO’larından gelen % 55’lik puanın da eklenmesi ile tüm üniversite genelinde sıralamaya sokulurlar. Bu sıralamada birimlere tahsis edilen kontenjanlar kadar öğrenci asil olarak gitmeye hak kazanır.

Basitçe açıklamak gerekirse;

Örneğin üniversite genelinde bu sınava tüm birimlerden (Enstitüler, Fakülteleri Yüksekokullar ve MYO’larından karma olarak) 1000 kişi girmiş ve bunlardan 770’i dil sınavı sonunda 50 puan barajını geçmiş olsun. Bu kişiler öğrenci oldukları birimlere göre en yüksekten en düşük puana göre sıralanırlar.

Ulusal Ajans’ın da toplam 100 kişilik hibe yollamış olduğunu varsayalım. Bu 100 kişilik hibe tüm birimlere Rektörlük ERASMUS Ofisi tarafından sınavda başarı gösterenlerin yoğunluğuna göre belirli kontenjanlar kadar dağıtılmaktadır. Örneğin İİBF İktisat bölümüne 3 adet, İşletme bölümüne 2 adet, Ziraat Fakültesi …… bölümüne 4 adet, Tıp Fakültesine 7 adet, Fen bilimleri enstitüsü …… anabilim dalına 3, Sosyal Bilimler Enstitüsü …… anabilim dalına 2, TBMYO’na 1, SBMYO’ya 2 (tüm okul olarak),  vs. gibi. Dolayısıyla sınavda başarı gösteren ilk 100 kişi asil olarak gitmeye hak kazanırken kalanlar yedek listede yer alır.

SBMYO’na; tüm okul olarak bölüm/program ayırımı yapılmaksızın kontenjan verilmektedir. Nitekim SBMYO’dan 2009 yılında başvuran 15 öğrenciden sadece 1 tanesi 50 barajını geçebilmiş ve gitmeye hak kazanmıştır. Ondan önceki yıl ise sınava giren 20 öğrenciden 5 tanesi barajı geçebilmiş fakat 3 tanesi mezun oldukları için yararlanamamış, diğer 2 tanesinden 1’i gitmekten vazgeçmiş dolayısıyla sadece 1 kişi stajını gerçekleştirmiştir. Görüldüğü üzere okulumuza tahsis edilen kontenjan şu anda yeterlidir. Eğer öğrencilerimiz yüksek puanlar alır ve üniversite sıralamasında yukarılara tırmanabilirlerse kontenjanımız arttırılabilecektir.

Maddi destek almadan, kendi imkânları ile staj yapmak isteyen öğrenciler için yukarıdaki durum geçerli değildir. Sınavda başarı gösterenler eğer dilerlerse hemen takip eden yaz aylarında kendi buldukları staj yerlerinde bu uygulamayı gerçekleştirebilirler.

STAJ NE ZAMAN YAPILIR?

Bu yıl 11 Mart 2017’da Yapılacak sınavda başarılı olan öğrenciler ERASMUS stajlarını Haziran 2017–30 Eylül 2018 tarihleri arasında en az 2 ay (o yılki bütçeye göre süre biraz daha uzatılabilir) olarak gerçekleştirmeye hak kazanmaktadırlar.

Ancak hibelerin Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsisi ve rektörlük tarafından birimlere dağıtılması ile gidecek asil öğrencilerin belirlenmesi süreci ile bu süreç sonunda yapılacak oryantasyon eğitimleri genellikle sınavın yapıldığı bahar yarıyılı sonlarında yapılmaktadır. Oryantasyon eğitimine katılmayanlar haklarını kaybetmiş olurlar. Bu nedenle sınava bu yıl giren 1. sınıf öğrencilerinin staja gidebilmeleri, en erken 2017 Haziran ayında mümkün olabilir. Ancak staj yeri bulma, gerekli yazışmaları tamamlama, vize işlemleri vs. bürokratik süreç de göz önünde bulundurulduğunda staj başlama tarihi birkaç ay daha ileri gidebilmektedir. Bu noktada şuna dikkat etmek gerekir:

ERASMUS’tan faydalanılabilmek için “Okula Kayıtlı Öğrenci” olunması gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz 2016–2017 Akademik Yılı bitiminde mezun olma ihtimali yüksek olan öğrenciler (yani çoğunlukla 2. sınıf ve uzatmalı öğrenciler) Haziran 2017’de “muhtemelen” mezun olmuş olacaklarından, başvurup sınavda başarılı olsalar bile “öğrenciliklerinin sona ermesi” nedeni ile bu staj imkânından yararlanamayabilirler. Yararlanmak isterlerse mezuniyetlerini yaklaşık 1 yıla kadar uzatmaları gerekebilir.

İçinde bulunduğumuz bu akademik yılda 1. sınıfı okumakta olan ve ERASMUS’la staj görmek isteyen, yapılacak sınav ve sıralama neticesinde hak kazanan öğrencilerimize ise bu haktan yararlanabilmeleri için üç alternatif sunulabilir:

  1. 2017 Haziran’ından itibaren 2. sınıfa başlamadan önceki yaz aylarında staj yeri bulma, gerekli doküman onay süreçlerini tamamlama, vize işlemlerini ve konaklama sorunlarını çözümleme vs. tüm bürokratik işlemlerin yanında en az 2 aylık staj süresini tamamlamak ve 2017 Eylül’de 2. sınıfa başlayabilmek. Ancak bu alternatifi gerçekleştirmek takvim açısından zor olabilir yani kısa sürede hem bahsedilen bürokratik işler hem de arkasından en az 2 aylık staj tamamlanamayabilir.
  2. 2017 Haziran’ından itibaren 2. sınıfa başlamadan önceki yaz aylarında staj yeri bulma, gerekli doküman onay süreçlerini tamamlama, vize işlemlerini ve konaklama sorunlarını çözümleme vs. tüm bürokratik işlemleri tamamlayıp daha sonra staja başlamak. Ancak Eylül 2017 itibariyle halen staja devam ediyor veya yeni başlamış olmaları halinde 2. sınıf 1. dönem (Güz Dönemi) kaydı yapamayacaklarından okul en az 1 dönem uzamış olacaktır.
  3.  2017 Haziran’ından itibaren başlayarak 2017 Haziran ayına kadar staj yeri bulma, gerekli doküman onay süreçlerini tamamlama, vize işlemlerini ve konaklama sorunlarını çözümleme vs. tüm bürokratik işlemleri tamamlayarak 2017 yaz aylarında stajlarını tamamlamak. Bu alternatif için ise Not ortalamalarını fazla etkilemeyecek 2. sınıfın 1. veya 2. döneminden düşük kredilik bir dersi danışmanları ile ortaklaşa belirleyerek bırakmaları ve 2017 yaz aylarında gerçekleştirecekleri yurtdışı stajlarından dönünce tek ders sınavlarına (2017 Eylül veya 2018 Ocak’ta yapılacak sınavlardan birine) girerek mezun olabilmeleri mümkündür. Böylece normal mezuniyet tarihleri sadece 3 ay kadar gecikmiş olmaktadır.

Bu alternatifler arasından seçim kararı ve sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.

YURTDIŞINDA STAJ YERİ NASIL BELİRLENMEKTEDİR?

Yapılacak bir yazılı yabancı dil sınavından sonra hak kazanan öğrenciler “Staj Yapacakları Firma, Kurum veya Kuruluş”u KENDİLERİ BULACAKLARDIR, üniversitemizin bu konuda bir taahhüdü yoktur. Ancak bu konuda öğretim elemanlarımızdan tavsiye veya referans alabilirler.

Staj yeri bulmada faydalanabilecek yerler şunlar olabilir:

Staj yapılabilecek ülkeler 28 AB üyesi ülke ile Avrupa Birliğine üye olmayıp program kapsamına alınan bazı üçüncü ülkeler olabilir. ERASMUS konusunda en kolay işbirliği yapılan ülkeler arasında Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve bazı Balkan Ülkeleri sayılabilir.

Staj yapılacak firma, kurum veya kuruluşun “Kurumsal” olmasına dikkat edilmeli, araştırmalar bu tip organizasyonlar üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. Öğrencilerimiz Danışmanları ve program koordinatörleri tarafından onaylanan ve  her “Firma, Kurum veya Kuruluş”ta staj yapabilirler. Ancak AB Komisyonu’na bağlı resmi kurumlarda staj yapılamaz.

BURSLU (MADDİ DESTEK SAĞLANAN) STAJDA MADDİ DESTEK NELERİ KAPSAR?

ERASMUS Programında öğrencilere belli miktarda karşılıksız parasal destek sağlanmaktadır (destek miktarının ne kadar olabileceği konusunda Rektörlükteki Uluslararası İlişkiler Ofisinden bilgi alabilirsiniz)

Öğrencinin gittiği ülkeye ve süreye göre belirlenen toplam hibe miktarının % 80’ini gitmeden önce öğrencinin açtırdığı banka hesap numarasına yatırılır, kalan % 20’si de öğrenci döndükten sonra verilir.

Gitmeye hak kazanan öğrenciler pasaport için sadece cüzdan bedelini öderler, okulumuzdan verilecek yazı ile Pasaport Harcı’ndan muaf tutulurlar.

Ülkeler, ERASMUS öğrencileri için genellikle vize ücreti de almamaktadır yine de bazı ülkelerin konsolosluklarında bu ücret talep edilebilir, eğer edilirse bu da öğrenci tarafından karşılanmaktadır, ERASMUS programı tarafından ayrıca bir vize ücreti ödemesi yapılmamaktadır.

Ulaşım ve konaklama masrafları da öğrencilerin kendilerine aittir, ERASMUS programı bu giderler için de ayrıca bir ödeme yapmamaktadır. Ancak bu konularda staj yapacakları işletmeden yardım alabilirler, işletmeyle ön görüşmeleri yaparken bu konuda yardım alıp alamayacaklarını sormakta da fayda vardır.

Bunun yanı sıra hak kazanan öğrenciler aynı zamanda hibesiz olarak da değişimde bulunabilirler. Erasmus öğrencilerinin tüm haklarından yararlanırlar ancak program hibesinden yararlanamazlar.

SINAV NASIL YAPILIR?

Sınavlar öğrencinin İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden istediği birinde yazılı olarak yapılacaktır, ayrıca sözlü mülakat yoktur. Sınav sistemi ve zorluk düzeyi ile ilgili olarak Yabancı Dil Okutmanları’ndan bilgi alınabilir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

2016-2017 AKADEMİK YILI İÇİN

BAŞVURU ŞEKLİ: exchangeapp.akdeniz.edu.tr adresindeki linkten online olarak başvurulacaktır. Başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı açıklamalar verilen bu adreste yer almaktadır. ERASMUS Programı ile ilgili daha detaylı diğer bilgiler de yine aynı adresten temin edilebilir. Ayrıca Rektörlük Binası 6. katta bulunan Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi Uzmanlarından; Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri 15:30 – 17:30 saatleri arasında yüz yüze görüşerek de bilgi alınabilir.

BAŞVURU TARİHLERİ: 13 – 24 Şubat 2017 (saat 17:00’a kadar) tarihleri arasında internet üzerinden

SINAV TARİHİ: 11 Mart 2017

SINAV YERİ ve SAATİ: Sınava ilişkin yer, saat ve kurallar bilgisiyine yukarıdaki link üzerinden duyurulacaktır.

2016-2017 Dönemi Erasmus+ Programı Sınav Başvuruları Nasıl Yapılır?

Aday, 13 – 24 Şubat 2017 tarihleri arasında exchangeapp.akdeniz.edu.tr linkinden online başvurusunu yapar.

Aday, e-posta adresine Erasmus ofisinden gönderilecek olan başvuru formunun çıktısını alır, imzalar ve Erasmus Yabancı Dil Sınavında gözetmenlere teslim eder. Başvuru formunu sınav süresinde teslim etmeyen öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Erasmus Yabancı Dil Sınavına ilişkin yer, saat ve kurallar bilgisi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin web sayfasında http://uio.akdeniz.edu.tr/duyurular duyurulacak, başvurusunu gönderen öğrencilere e-posta ile bildirilecektir.

Başvuru onayı yapılan aday, 11 Mart 2016 tarihinde Erasmus sınavına girer.

YÜKSEKOKULUMUZ ERASMUS KOORDİNTÖRLERİ

Bankacılık ve Sigortacılık Prog. Koord. Yrd. Doç. Dr. H. Özlem YALAZ
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Prog. Koord. Yrd. Doç. Dr Selin AYGEN ZETTER
Sivil Hava Ulaştırma ve İşletmeciliği Prog. Koord. Öğr. Gör. Dr. M. Özer ALPAR
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Prog. Koord. Doç. Dr. Seyfi ÖZGÜZEL
Turizm ve Otel İşletmeciliği Prog. Koord. Öğr. Gör. Güven ARIKAN
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Prog. Koord. Doç. Dr. Sevcan YILDIZ PESEN
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Prog.Koord. Yrd. Doç. Dr. Ayşegül CİĞER
İşletme Yönetimi Prog. Koord. Öğr. Gör. Münil ÖZSOY
Pazarlama Prog.Koor. Öğr. Gör. Ali Şevki AKAY
Medya ve İletişim Prog. Koord. Öğr. Gör. Yafez KILIÇ
Sosyal Hizmetler Prog. Koord. Öğr. Gör. Dr. Osman Nuri DEMİREL
Çağrı Merkezi Hizmetleri Prog. Koord.

Özel Güvenlik ve Koruma Prog. Koord.

Öğr. Gör. Yasemin BİLİŞLİ

Öğr. Gör. Fulya ALMAZ

     ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

SIKÇA SORULAN SORULAR  İÇİN TIKLAYINIZ

Misyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki 07070 - Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 346 30 30 - (PBX)
Tel: +90 242 345 95 28 - (Belgegeçer / FAX)